Ngày 09/12/2015 Chi bộ tiểu học Tân Lợi tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2015.

Thực hiện công văn số 38 - CV/HU ngày 17/11/2015 của huyện ủy Đồng Hỷ; công văn số 04-CV/ĐU ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Đảng ủy xã Tân Lợi về việc: Kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá chất lượng TCCS Đảng, đảng viên năm 2015. Ngày 09/12/2015 Chi bộ tiểu học Tân Lợi tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2015.
1. Kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên:

Trong cuộc họp có 23/23 Đảng viên có mặt đủ. Từng đồng chí Đảng viên đã lần lượt thông qua bản tự kiểm điểm và lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ. Với tinh thần tự phê bình và phê bình một cách trung thực, thẳng thắn nhằm giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp ngày càng tiến bộ, nội dung kiểm điểm cá nhân đảng viên đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và ý thức cầu thị của mỗi đảng viên trong chi bộ.

Kết quả kiểm điểm cá nhân Đảng viên như sau: Tổng số Đảng viên: 23 đ/c; Tổng số đảng viên dự kiểm điểm: 21 đồng chí. Trong đó, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 Đ/c; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 18 Đ/c. 
2. Kiểm điểm Ban chi ủy, đánh giá chất lượng chi bộ:
Đồng chí Lê Thị Thanh - Bí thư chi bộ đã thông qua báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo của chi bộ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. 
Đồng chí Đoàn Thị Kim Dung - Phó bí thư chi bộ thông qua báo cáo  kiểm điểm cấp ủy chi bộ năm 2015.
Toàn thể đảng viên trong chi bộ đã thảo luận đóng góp ý kiến, biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

             Sau đây là một số hình ảnh:
Các đồng chí đang tiến hành kiểm kiểm