Ngày 31/12/2020 Đảng bộ xã Tân Lợi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham gia Hội nghị có các đồng chí là đảng viên trong toàn xã Tân Lợi và đồng chí Triệu Văn Lũy - Ủy viên ban chấp hành huyện ủy - Phó trưởng ban tuyên giáo huyện Đồng Hỷ triển khai buổi học tập quán triệt.

         Đồng chí Triệu Văn Lũy nhấn mạnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Đồng thời góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng.
Định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với quan điểm “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

        Sau đây là một số hình ảnh: