Ngày 19/6, đoàn thanh niên đơn vị trường Tiểu học Tân Lợi đã tham gia học tập các bài học lý luận chính trị do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai dành cho đoàn viên trên toàn quốc.

Trong năm 2020, các cấp bộ Đoàn đặt mục tiêu có 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành việc học tập lý luận chính trị; những năm tiếp theo, đảm bảo 100% đoàn viên mới kết nạp được học tập các bài lý luận chính trị, coi đây là giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng chính trị của người đoàn viên, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị, tăng cường bản lĩnh cách mạng, ý thức nhạy bén chính trị của đoàn viên, tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn," “xa rời chính trị” của đoàn viên.

Tại Hội nghị trực tuyến, các  đoàn viên được nghe các chuyên gia giảng về các chuyên đề: Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiến hành hành sửa đổi cuốn “Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên."

Đoàn viên có thể vào trực tiếp hệ thống trên Cổng để học lý luận chính trị, làm bài đánh giá kết quả học tập trực tiếp trên hệ thống, các cấp bộ đoàn có thể chủ động rà soát, quản lý được việc học và đánh giá kết quả học tập của đoàn viên đơn vị mình.

Cổng thích ứng cả trên giao diện website và điện thoại thông minh, thuận tiện cho việc học, đặc biệt là khối đối tượng đoàn viên là giáo viên… có thể tranh thủ thời gian học lúc nghỉ ngơi hoặc lúc rảnh, tổ chức ôn luyện bất kỳ lúc nào thông qua bộ câu hỏi đã được biên soạn kỹ lưỡng với nhiều bộ câu hỏi khác nhau.

Đi kèm với cuốn sách "Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên," Trung ương Đoàn đã xây dựng và biên tập các bộ công cụ học tập đi kèm bộ infographics, bài giảng tóm tắt, bài giảng của các chuyên gia… để đoàn viên theo dõi, sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, học tập.

Sau đây là một số hình ảnh: