Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 có chủ đề Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Sáng ngày 09/10/2019 Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Tân Lợi, 2 nhà trường THCS Tân Lợi và Tiểu học Tân Lợi  đã phối hợp tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nhằm giúp cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu rõ và thấm nhuần hơn nữa tư tưởng của Bác Hồ, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 hướng tới mục tiêu: Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; triển khai rộng khắp kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020". Nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa...) trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần tăng cường các nguồn lực hỗ trợ tổ chức các hoạt động xây dựng xã hội học tập ngày càng hiệu quả.

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền nhân dân các cấp trong địa bàn xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ cùng với các tổ chức xã hội khác đã không ngừng quan tâm chỉ đạo phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Việc làm này đã được các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức và các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Công tác này đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tạo cơ hội cho người dân được học tập, học tập suốt đời và cùng cả nước xây dựng xã hội học tập.

Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về “ Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho tất cả các công dân Việt Nam có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo”, trong thời gian tới 3 nhà trường sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, tạo ra phong trào mọi người tự giác học tập. Tuyên truyền động viên “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, tuyên dương khen thưởng kịp thời các tấm gương tốt về công tác xây dựng xã hội học tập. Gắn kết các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

Nhà Trường mong muốn trong thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền nhân dân các cấp và các tổ chức, đoàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp GD&ĐT, phát triển các hoạt động của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời.