Ngày 20/4/2021 tại  xã Tân Lợi Hội LHPN Tân Lợi tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã Tân Lợi lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Triệu Thị Hợi đã đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN xã Tân Lợi nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với chủ đề “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ xã Tân Lợi đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.
Đại hội cũng đã xác định mục tiêu của phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội phụ nữ xã Tân Lợi nhiệm kỳ 2021 - 2026: "Đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy tiềm năng, trí tuệ, nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Các đại biểu đã phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội phụ nữ toàn quốc và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam

Qua Đại hội đã lựa chọn được 11 đồng chí có đủ tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trách nhiệm, có năng lực, trình độ vào Ban chấp hành Hội LHPN xã Tân Lợi khóa XXI, nhiệm kì 2021 – 2026 đó là các đồng chí: Triệu Thị Hợi, Mạch Thị Hai, Trương Thị Hà, Trương Thị Hạnh, Hứa Thị Hường, Lục Thị Mười, Lâm Thị Năm, Nông Thị Năm, Nguyễn Thị Tư, Trần Bích Thuyết, Hàn Thị Trường.