Để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ phòng GD&ĐT Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên đã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí PCGD, XMC năm 2021 ba cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở Tân Lợi đã tiến hành điều tra cập nhật số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ kịp thời chính xác và đảm bảo tốt 5K trong phòng chống dịch Covid 19. Trong đó, chú trọng việc duy trì sĩ số học sinh, tỷ lệ chuyên cần, nâng cao chất lượng dạy học, giảm tỷ lệ học sinh học lực yếu, kém. Qua đó chất lượng PCGD, XMC được nâng lên và đảm bảo tính bền vững. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường ở các bậc học ngày càng cao.

Sau đây là một số hình ảnh: