Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021, trong đó Các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tân Lợi do trường THCS Tân Lợi chủ trì, phối hợp với Hội khuyến học xã Tân Lợi và trường Tiểu học Tân Lợi tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh dịch Covid19 đang diễn biến phúc tạp. 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV; Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” Với chủ đề :Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả các em học sinh  trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Sau đây là một số hình ảnh: