Ngày 26 tháng 8 năm 2021Các đc trong 3 khối giáo dục THCS, TH, MN Tân Lợi đã được tham gia hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 tại Hội nghị đã được nghe và quán triệt, triển khai một số nội dung: Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”. Thông tin thời sự; tình hình phát triển kinh tế, xã hội huyện Đồng Hỷ 6 tháng đầu năm 2021. Thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống Covid-19.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đại hội đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Đồng thời chỉ rõ: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Tại hội nghị, đồng chí giảng viên cũng đã cung cấp một số thông tin tình hình thời sự nổi bật; tình hình phát triển kinh tế, xã hội huyện Đồng Hỷ 6 tháng đầu năm 2021; thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sau đây là một số hình ảnh: