Thực hiện Công văn số 255/SGDĐT-GDTH ngày 22/02/2021 của Sở GDĐT về việc gới thiệu, bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022, Sở GDĐT Thái Nguyên phối hợp với Công ty  Đầu tư Xuất bản-Thiết bị Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Giáo dục Cánh Buồn tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2021. Nội dung Hội thảo trực tuyến; Mỗi trường là một điểm cầu. Trường Tiểu học Tân Lợi tham gia với 15 đồng chí. 

Sau đây là một số hình ảnh: