Nội dung của Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn xã Tân Lợi năm 2020 tập trung vào:

Thứ nhất là đẩy mạnh và củng cố kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ phổ cập Tiểu học, THCS trên địa bàn xã.

Thứ 2 là củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục: Tham mưu UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo giáo dục đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các Trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn xã Tân Lợi.

Thứ 3 là công tác điều tra, lập hồ sơ phổ cập giáo dục: Ban chỉ đạo giáo dục xã thành lập các tổ kiểm tra, rà soát, cập nhật hồ sơ đối tượng từ 0 đến 60 tuổi của từng tổ hộ dân; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về công tác điều tra, rà soát, cập nhật, điều chỉnh sai sót trong phiếu điều tra phổ cập của từng hộ gia đình, xử lý và tổng hợp số liệu.

Thứ 4 là công tác huy động học sinh bỏ học ra lớp phổ cập giáo dục: Đối với mầm non phải đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99%; Đối với Tiểu học phải đảm bảo đạt chuẩn phổ cập mức độ 3 trở lên; Đối với THCS phải đảm bảo đạt chuẩn phổ cập mức độ 2 trở lên.

Sau đây là một số hình ảnh: