Thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014; Thực hiện Hướng dẫn số 93/HD-PGDĐT ngày 9/9/2019 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực xây dựng đề kiểm tra định kỳ đánh giá HS theo TT22/2016/TT-BGDĐT. 

Nhăm mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học về việc xây dựng đề kiểm tra định kì. Thống nhất nguyên tắc chung, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì và rèn luyện kĩ năng ra đề kiểm tra định kì theo ma trận. Hỗ trợ cho cán bộ quản lý các giáo viên tiểu học về thực hiện xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì đối với các môn học.

Vào ngày, từ 8/11/2019 đến ngày 9/11/2019 Phòng giáo dục huyện Đồng Hỷ đã tổ chức buổi tập huấn nâng cao năng lực xây dựng đề kiểm tra định kỳ đánh giá HS theo TT22/2016/TT-BGDĐT. Tại trường TH Trại Cau với sự tham gia của  Lãnh đạo phòng, chuyên môn Tiểu học, Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, mỗi khối 01 giáo viên cốt cán.  Gồm các trường: số 1 Hóa Thượng, Khe Mo, số 1 Vân Hán, số 2 Vân Hán, số 1 Nam Hòa, số 2 Nam Hòa, Trại Cau, Tân Lợi, Cây Thị, Hợp Tiến.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Qua tập huấn, các giáo viên được nâng cao năng lực trong việc xây dựng đề kiểm tra định kì; nắm vững nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì và được rèn luyện kĩ năng ra đề kiểm tra định kì theo ma trận.